I Masculi in A

Nci sugnu ncerti palori vadulatisi chi ànnu “'u” comu articulu e finìscianu pe “a”. U màsculu chi finiscia pe “a”.

babbà = babà
baccallà = baccalà
bancala = pancale
barra = bar
bena = bene
bocala = boccale
bracciala = bracciale
cana = anim.
cannala = canale
cannocchjala = cannocchiale
capitala = capitale
capurala = caporale
carcinara = bordo carcinaru
cardinala = cardinale
carnalavara = carnalavara
cataparma = cataplasma
cellulara = cellulare
centrusociala = centro sociale
centupeda = millepiedi
cìnama = cinema
cinghiala = anim.
cocipana = forno
colera = colera
cora = cuore
cozzala = tamarru
culapasta = scolapasta
cumpara = padrino
decimala = decimale
dicembra = il dicembre
diciannova = diciannove
diciassetta = diciassette
diploma = diploma
duca = duca
fanala = fanale
fardala = grembiale
fela = fiele
ferramenta = ferramenta
finala = finale
fissa = fesso
fora = campagna
forestala = forestale
frata = fratello
gambala = stivale
gangala = sottoguamcia
generala = generale
giornala = giornale
gorilla = gorilla
grecala = vento
guardacaccia = guardiacaccia
guardarrobba = guardaroba
latta = latte
liceala = liceale
limasurda = persona che trama
lungomara = lungomare
maestrala = ventu
maggistrala = scola
maiala = anim.
mala = male
mandala = verricello
manovala = manovale
mara = mare
materiala = materiale
medicinala = medicinale
mela = miele
messìa = messia
militara = militare
missera = suocero
mondiala = mondiale
motociclista = sulu chistu
motozzappa = motozappa
municipala = municipale
muntamanna = loc.
natala = natala
ndronala = agg.
nimala = animale
nova = u nova
novembra = novembre
palmara = palmare
pana = pane
panda = animale
papa = papa
pascià = pascià
patra = padre
peda = piede
pedala = pedale
piazzala = piazzale
pigiama = pigiama
pirata = pirata
piscicana = squalo
piscispata = pesce spada
poeta = poeta
postala = bus
prèvata = prete
principala = principale
problema = problema
profeta = profeta
programma = programma
pugnala = pugnale
puntala = puntale
quirinala = quirinale
rinala = pitale
sala = sale
scaffala = scaffale
schema = schema
sensala = intermediario
setta = sette
settembra = settembre
signala = starnuto
sistema = sistema
sofà = sofà
sparatrappa = cerotto adesivo
spartafiamma = rompifiamma
speziala = farmacista
spitala = ospedale
stivala = stivale
sula = sole
sutta = sotto al gioco
tagghjerba = tagliaerba
tala = tale
tata = padre
telegiornala = tg
tema = tema
tempurala = temporale
totala = totale
tracandala = agg.
trenta = trenta
tribbunala = tribunale
trippeda = treppiede
tuttufara = tuttofare
vancala = copricapo
vasapeda = pianta
verbala = verbale
vintinova = ventinove
vintisetta = ventisette
viscerala = diarrea

I Masculi in A Vadulatisi

Mi para ca 'i jochi vadulatisi v'appasionaru. Vi nda dicu n'attru vidimu cu nda trova 'e cchjui.
Nci sugnu ncerti palori vadulatisi chi ànnu “'u” comu articulu e finìscianu pe “a”. U màsculu chi finiscia pe “a”.
Mentìtanci l'articalu scriviti a palora e u tag #umasculina: chistu è nu jocu chi ponnu fara puru i zziterhi. Na palora a vota, NA PALORA NU POST.
In casu 'e post uguala vala chirhu chi arriva 'u primu. esempiu U CANA (su puntu m'u segnu èu); si boliti u diciti chi vola dira, bbena, sinnò è 'u stesso, basta 'a parola u ncigna cu "'u" chi è l'articulu e mmu finiscia pe "a".
PS: esclusi:
1) voci verbali: "u lava, u strica, u pista etc"
2) infiniti sostantivati: "u mangiara u vivira u cantara etc."
3) i palori in -ista: musicista, farmacista, fochista etc.
4) palori in -ala che designano professioni e impieghi specie si non si dissaru mai a Vadulatu: generala, postala
5) aggettivi che si possono associare a maschili e femminili
6) palori vadulatisi prodotte lappellà su calco dell'itaglianu
NB: si a palora vala 'u decidu èu, 'oppu chi ntisa ncun'attra campana