Omofani Vadulatisi

palori chi bbonnu dira du' cosi completamenta diverzi, chi nno ncìntranu nenta l'unu cu ll'attra

frasi e definizioni

Abbattara 1. parole inutili e prive di valore 2. fiammiferi
caccia 1. togli 2. andare a caccia
cana 1. cane 2. grilletto del fucile o del revolver
cannèrhi 1. ti cùlanu i cannerhi do nasu 2. arhu malu metatuti nci mpaccianu i cannerhi
cantu quandu dicu nu cantu, si nni mentu 'e cantu, cantu megghju
chjòva 1. chiodi 2. piove
chjumbu 1. pisa comu u chjumbu 2. chjumbu a nnu palu
cocciu 1.nu cocciu 'e sala, 2. un grano di q.c.s. 3. nu cocciu, pisci 4. nu cocciu, foruncolo
cuccu 1. Cuculo 2. stupido 3. insetto schiumoso del finocchio selvatico.
curcia 1. castagna curcia 2. mi curcia i carzi
faccia 1. viso 2. ascia/asce
francu Francu u ggelatu s'u mangia francu
gigghju cu nnu gigghju mi minàu nto gigghju e mi catta nu cigghju e ddu' pinnulara
giogghju on giogghju mai 'u scippu tutt'u giogghju nto ranu v.v. giogghjara 2. zizzania, pianta infestante
gruppu 1. nodo 2. gruppo di persone
hjurìu 1. fiorì 2. ammuffì
juta 1. tessuto 2. andata
lapa 1. ape, veicolo 2. ape, insetto
lava 1. da lavare 2. l'àva ce l'ha
levara 1. alzare 2. portar via 3. sposare
lucìa 1. Lucìa 2. splendeva
luvri 1. lentiggini 2. orata
manna 1. per disinfettare la botte 2. monte manna 3. manna dal cielo
mbàrzama 1. pugno di spighe 2. resta imbalsamato (mpasimatu?)
mia 1. 'a casa mia 2. 'on parrara 'e mia
mparu 1. staju mparu, cògghjali mparu 2. si nno mmi mparu, mi mbizzu
mparu si staju mparu mi mparu prima (si staju còmmatu mi mbizzu sùbbatu)
mpurra 1. fodera 2. na cosa chi mpurra (u sapiti tutti)
mundu 1. mondo 2. sbuccio
munta 1. eccitazione 2. dal verbo montare, comporre qualcosa
novu 1. nuovo 2. n'ovu un uovo
Ntruzzara 1. urtare, toccare involontariamente oggetti o cose. 2. brindare
palu 1. 'nu palu hjaccatìzzu 2. chjumbu a nnu palu
para 1. para ca chjova 2. du' para 'e scarpi 3. esta para, on mpenda on è in salita 4. Fulignàti (u "portera" do Catanzaru) para tuttu
partìta 1. 'na partita arhi carti 2. 'na partita d'allivi
patta 1. cu patta èramu cumpagni 'e scola 2. fìciamu pari e patta
patta quandu jocava arhu trìbbassi cu patta 'a partita finìa sempa pari e patta
perhicchja 1. cotica del maiale 2. buccia, del pomodoro
pipìta 1. piffero 2. malattia delle galline
pira 1. pere 2. caldo
pisci Si tti scappa a mmara, pisci puru i pisci
pisciaru 1. canùsciu nu pisciaru a Suvaratu 2. da prescia si pisciaru 'e ncorhu
pitta 1. prima do pana nèscia 'a pitta 2. domana ava 'u pitta 'a casa
posta 1. ufficio postale 2. chjovu pe mperrara u ciucciu
pulitu 1. carino 2. netto
puzzu 1. mi sdolicài 'u puzzu 2. pulizzai i pisci, e mmo puzzu abbentu 3. eu l'acqua pe ll'ortu a pigghju do puzzu
resta 1. on ti nda jìra 2. e belli comu a ttia nd'aju na resta, ni mentu comu i pipi arha cumposta
ritegnu 1. contegno 2. ristagno d'acqua
siti 1. staju morendu da siti 2. cca siti tutti pacci
sorta 1. tua sorella 2. sorte
sparta sparta, si pigghja 'a megghju parta e sparta vola 'u m'ava raggiuni 1. spartire 2. inoltre
sonnu arzìra ni pigghjàu sùbbatu u sonnu, mi nsonnài ma fìcia nu bruttu sonnu, catta do lettu e mpacchjài nto sonnu; menumala ca u lettu era vasciu e mancu mi rifigghjài, ma potìa morira nto sonnu. 1. sonno 2. sogno 3. tempia
sula 1. sole 2. sola
tocca 1. v.v. toccare 2. nacchera, battola
vacanti /vaˈkanti/ va|càn|ti agg., s.m. 1. agg.inv. vuoto 2. s.m. luogo avvallato
vara 1. bara 2. voce v. varare (barca)
vitta vitta na vitta nterra e ncia portài a nnannama 'u si liga u fardili
voi 1. bue 2. vuoi

palori

Se non la trovate tra le frasi, provate nel capitolo palori Vopa
abbattara
botta
caccia
cana
cannerhi
cantu
casciu
casu
chjova
chjumbu
cocciu
cuccu
cunnu
curcia
faccia
fera
francu
gigghju
giogghju
gruppu
hjuriu
juta
lapa
lucìa
luvru/luvra
manna
mbarzama
mia
mparu
mpurra
mundu
munta
novu
ntruzzara
palu
para
partita
patta
perhicchja
picata
pipita
pira
pisci
pisciaru
pitta
posta
pulitu
puzzu
resta
rina
ritegnu
si levàu
siti
sonnu
sonnu
sorta
sparta
spicci
sula
tocca
vacanti
vara
vitta
voi

Omofani Vadulatisi

Nànnama quandu parra para ca pitta. Nci venìanu ncerti palori mparu una arredi l'attra. Mi domandava "'a canusci 'a lapa"? E ssi nci rispundìa "certu, momò 'a vitta ccàvanzi chi ccarrijava bricciu", irha sùbbatu dicìa "ma eu o mbolìa u dicu chirha, eu dicìa 'a lapa, chirha chi ffàcia 'u mela".
Mi futtìa sempa cu 'ssu jocu, pecchì canuscìa nu munserhu 'e palori chi bbonnu dira du' cosi completamenta diverzi, chi nno ncìntranu nenta l'unu cu ll'attra.
Mo nda sacciu tanti pur'eu: sacciu lapa, e sacciu sula = sole e sula = sola. Mo fazzu nu post cu rhu tag #omofani e jùngiu 'sta cucchja, prima ca 'u m'a futtiti.
Si nda sapiti cchjuna facìtalu puru vui, comu fìcia eu, cà poi i cuntamu e bbidimu quantu nd'àva. Arricordàtavi u tag #omofani.
Appena scriviti # avìssaru 'u nèscianu tutti i tag chi usamu nte Vadulatu. cliccati #omofani. Potarìssamu puru dara 'nu premiu virtuala a ccui nda dìcia 'e cchjui: nu puntu p'ogni cucchja.
Good luck!